Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 


 ✓ Για την άσκηση αξιώσεων αποζημιώσεως βάσει διατάξεων νόμων περί αστικής ευθύνης δηλ. αν ο ασφαλισμένος υποστεί σωματικές βλάβες, υλικές ή περιουσιακές ζημιές που αφορούν την κύρια κατοικία ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί και θέλει να στραφεί για αποζημίωση εναντίον του υπαιτίου τρίτου.
 ✓ Για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων.
 ✓ Στην επαγγελματική δραστηριότητα σαν εργαζόμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπάλληλος, εργάτης), στις διαφορές του με τον εργοδότη του και στην παροχή υπηρεσιών με «μπλοκάκι» προς έναν εργοδότη.
 ✓ Στις διαφορές που προκύπτουν με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 ✓ Στις διαφορές από ενοχικές συμβάσεις της καθημερινής ζωής. Η Νομική Προστασία ενοχικών συμβάσεων περιλαμβάνει τόσο την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημιώσεως έναντι τρίτων όσο και την απόκρουση απαιτήσεων, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλει ο ασφαλισμένος.
 ✓ Στις διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου, ή την εξοχική εφόσον έχει δηλωθεί.
Κατοικίες, οι οποίες εκμισθώνονται πρέπει να ασφαλίζονται με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης ακινήτων.
 ✓ Στις διαφορές με την ασφαλιστική του εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής, σεισμού.
 ✓ Νομικές Συμβουλές για ερωτήματα, που συνδέονται άμεσα με ασφαλιστικές περιπτώσεις εντός της περιόδου ασφάλισης.


 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 


Η κάλυψη ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σε αυτές που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.


 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ 


Ο ασφαλισμένος, η σύζυγος και τα ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους, στην ιδιωτική ζωή και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Προϋπόθεση για όλους είναι να συγκατοικούν.


Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:
 ✓ τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,
 ✓ τα δικαστικά έξοδα,
 ✓ τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών,
 ✓ τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,
 ✓ τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
 ✓ τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
 ✓ την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη