ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: Με το πρόγραμμα ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών καλύπτονται τα ποσά τα οποία ο ασφαλισμένος καθίσταται υπόχρεος, βάσει δικαστικής απόφασης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.


Δυσφήμιση: Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης - συκοφαντίας.


Απάτη / Απιστία: Οικονομικές απαιτήσεις τρίτων, οφειλόμενες σε δόλιες πράξεις / ενέργειες υπαλλήλων.


Απόκρουση: Έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων.


Παράσταση ενώπιον Δικαστηρίου: Έξοδα παράστασης ενώπιον δικαστηρίου μέχρι 500 € ανά ημέρα για τον λήπτη της ασφάλισης / μέχρι 250 € ανά ημέρα για τον υπάλληλο.


Απώλεια εγγράφων μέχρι 30.000 € ~ Ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή 200 €.


Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων: 5 έτηΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Γενική Αστική Ευθύνη: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από την λειτουργία των χώρων της επιχείρησης και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του. Όριο ασφάλισης 30.000 € ανώτατο κατά γεγονός & για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.


Απαλλαγή: 250 €


Εργοδοτική Ευθύνη: Καλύπτεται η Εργοδοτική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλιζόμενου, για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όριο ασφάλισης 30.000 € ανώτατο κατά γεγονός & για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.
Τα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης αποτελούν υπο-όριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης.


Ασφάλιστρα πακέτου προαιρετικών καλύψεων: 50 € (οι καλύψεις παρέχονται ως σετ και όχι μεμονωμένα).


Δεν παρέχεται αναδρομική ισχύς της κάλυψης.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.


Παρέχετε νομικές υπηρεσίες τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη.


Ασκείτε την επαγγελματική σας δραστηριότητα με γνώμονα τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται για το επάγγελμά σας και τον κώδικα δεοντολογίας, εφόσον υφίσταται.


Δεν έχετε υποστεί ποτέ κυρώσεις από κρατικό φορέα ή επαγγελματικό σωματείο και δεν έχουν εγερθεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον σας σχετικά με παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος (λάθος ή παράλειψή σας).


Δεν έχουν υπάρξει ή εκκρεμούν απαιτήσεις εναντίον σας σχετική με πραγματική ή επικαλούμενη παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος, δόλια ή παράνομη πράξη.


Δεν γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε τέτοια απαίτηση.


Δεν έχετε γίνει υποκείμενο πειθαρχικής έρευνας και δεν σας έχει επιβληθεί κάποια πειθαρχική ή άλλη ποινή.