ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: Με το πρόγραμμα ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Κομμωτηρίων και Κέντρων Αισθητικής καλύπτονται τα ποσά τα οποία ο ασφαλισμένος καθίσταται υπόχρεος, βάσει δικαστικής απόφασης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.


Δυσφήμιση: Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης - συκοφαντίας.


Απόκρουση: Έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων.


Έξοδα Παρουσίας σε Έρευνα: Έξοδα παρουσίας σε έρευνα από κρατικές αρχές μέχρι 500 € ανά ημέρα για κάθε Ασφαλισμένο διευθυντικό στέλεχος, διαχειριστή ή εταίρο / μέχρι 250 € ανά ημέρα για τον Υπάλληλο.


Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων: 5 έτη


Έξοδα Επικοινωνίας: Έξοδα για την αποκατάσταση της Επαγγελματικής φήμης. Iσχύει το όριο της βασικής κάλυψης, όχι όμως μεγαλύτερο απο το ποσό των 100.000 €.


Έξοδα Απόκρουσης Απαιτήσεων Σεξουαλικής Παρενόχλησης


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Γενική Αστική Ευθύνη: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από την λειτουργία των χώρων της επιχείρησης και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του.
Όριο ασφάλισης 30.000 € ανώτατο κατά γεγονός & για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.


Απαλλαγή: 250 €

Εργοδοτική Ευθύνη: Καλύπτεται η Εργοδοτική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλιζόμενου, για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όριο ασφάλισης 30.000 € ανώτατο κατά γεγονός & για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.
Τα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης αποτελούν υπο-όριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης.


Ασφάλιστρα πακέτου προαιρετικών καλύψεων: 50 € (οι καλύψεις παρέχονται ως σετ και όχι μεμονωμένα).


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.


Έχετε όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες για να λειτουργήσει η επιχείρησή σας.


Παρέχετε τις υπηρεσίες σας τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη.


Δεν έχετε υποστεί ποτέ κυρώσεις από κρατικό φορέα ή επαγγελματικό σωματείο και δεν έχουν εγερθεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον σας σχετικά με παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος.


Δεν έχουν υπάρξει ή εκκρεμούν απαιτήσεις εναντίον σας σχετική με πραγματική ή επικαλούμενη παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος, δόλια ή παράνομη πράξη.


Δεν γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε τέτοια απαίτηση.


Δεν έχετε γίνει υποκείμενο πειθαρχικής έρευνας και δεν σας έχει επιβληθεί κάποια πειθαρχική ή άλλη ποινή.