ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: Με το πρόγραμμα ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών καλύπτονται τα ποσά τα οποία ο ασφαλισμένος καθίσταται υπόχρεος, βάσει δικαστικής απόφασης ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.


Επαγγελματικές Υπηρεσίες: Ανάλογα με την επιλογή του επαγγέλματος: υπηρεσίες εργοθεραπευτή, υπηρεσίες λογοθεραπευτή, υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή, υπηρεσίες οπτικού.


Δυσφήμιση: Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης - συκοφαντίας.


Προστασία Δεδομένων


Ευθύνη από το Διαδίκτυο


Απόκρουση: Έξοδα απόκρουσης απαιτήσεων.


Απώλεια εγγράφων μέχρι 30.000 € - ισχύει αφαιρετέα απαλλαγή 1.000 €.


Έξοδα Παρουσίας σε Έρευνα: Έξοδα παρουσίας σε έρευνα από κρατικές αρχές μέχρι 500 € ανά ημέρα για κάθε Ασφαλισμένο διευθυντικό στέλεχος, διαχειριστή ή εταίρο / μέχρι 250 € ανά ημέρα για τον Υπάλληλο.


Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων: 5 έτη.


Έξοδα Επικοινωνίας: Έξοδα για την αποκατάσταση της Επαγγελματικής φήμης του όριο € δεν εφαρμόζεται απαλλαγή (το όριο της συγκεκριμένης επέκτασης θα είναι το ίδιο με της βασικής, εφόσον η βασική είναι μέχρι 100.000 €. Αν επιλέξει βασική >100.000 € το όριο θα είναι 100.000 €).


Έξοδα Απόκρουσης Απαιτήσεων Σεξουαλικής Παρενόχλησης

Πράξη του καλού Σαμαρείτη


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Γενική Αστική Ευθύνη: Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από την λειτουργία των χώρων της επιχείρησης και οφείλονται σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές του ή του προσωπικού του. Όριο ασφάλισης 30.000 € ανώτατο κατά γεγονός & για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.


Απαλλαγή: 250 €


Εργοδοτική Ευθύνη: Καλύπτεται η Εργοδοτική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία του ασφαλιζόμενου, για τυχόν αξιώσεις πέραν του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.Όριο ασφάλισης 30.000 € ανώτατο κατά γεγονός & για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου. Τα όρια της Εργοδοτικής Ευθύνης αποτελούν υπο-όριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης.


Ασφάλιστρα πακέτου προαιρετικών καλύψεων: 50 € (οι καλύψεις παρέχονται ως σετ και όχι μεμονωμένα).


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.


Παρέχετε τις υπηρεσίες σας τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία έτη.


Είστε απόφοιτος κάποιας πιστοποιημένης σχολής.


Ασκείτε την επαγγελματική σας δραστηριότητα με γνώμονα τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται για το επάγγελμά σας και τον κώδικα δεοντολογίας, εφόσον υφίσταται.


Δεν έχετε υποστεί ποτέ κυρώσεις από κρατικό φορέα ή επαγγελματικό σωματείο και δεν έχουν εγερθεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εναντίον σας σχετικά με παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος.


Δεν έχουν υπάρξει ή εκκρεμούν απαιτήσεις εναντίον σας σχετική με πραγματική ή επικαλούμενη παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος, δόλια ή παράνομη πράξη.


Δεν έχουν υπάρξει ή εκκρεμούν απαιτήσεις εναντίον σας σχετική με πραγματική ή επικαλούμενη παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος, δόλια ή παράνομη πράξη.


Δεν γνωρίζετε οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε τέτοια απαίτηση


Δεν έχετε γίνει υποκείμενο πειθαρχικής έρευνας και δεν σας έχει επιβληθεί κάποια πειθαρχικη ή άλλη ποινή.