Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 100.000 € * έως 25.000.000 € των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους πραγματοποιείται διαδικτυακά, ενώ διαθέτουν κάποια ελάχιστα μέτρα προστασίας κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Περιλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη ιδίων ζημιών, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, διαχείρισης του περιστατικού και νομικής προστασίας.

Το προϊόν δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, on-line στοιχηματικές εταιρείες, Data aggregators, Adult Entertainment, καθώς επίσης και σε εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας με τζίρο άνω των 2.500.000 €.

* Μπορούν να ασφαλιστούν και εταιρείες με τζίρο χαμηλότερο των 100.000 € εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ασφάλισης.


ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Έξοδα Ανταπόκρισης σε Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο

Ως Έξοδα Ανταπόκρισης σε Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο ορίζονται τα ακόλουθα εύλογα και αναγκαία έξοδα και αμοιβές που θα καταβληθούν από τον Ασφαλισμένο, κατόπιν προηγούμενης γραπτής έγκρισης της Εταιρείας, και σχετίζονται με την επέλευση Περιστατικού στον Κυβερνοχώρο αναφορικά με τα Υπολογιστικά του Συστήματα:
1. Έξοδα γνωστοποίησης σε υποκείμενα δεδομένων σχετικά με την παραβίαση των Προσωπικών τους Δεδομένων, καθώς επίσης και έξοδα ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.
2. Έξοδα χρήσης τηλεφωνικού κέντρου εξωτερικού παρόχου, κατόπιν γνωστοποίησης της παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο θα διαχειρίζεται ερωτήματα από οποιοδήποτε υποκείμενο των δεδομένων, το οποίο υπέστη παραβίαση των Προσωπικών του Δεδομένων.
3. Έξοδα σχετικά με τις δημόσιες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πληρωμής ενός εξωτερικού γραφείου δημοσίων σχέσεων προκειμένου να μειώσει την επίπτωση στη φήμη του Ασφαλισμένου από ένα Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο.


Ζημίες από Διακοπή Εργασιών

Ως Ζημίες από Διακοπή Εργασιών ορίζεται η απώλεια λειτουργικών κερδών, συμπεριλαμβανομένων των σταθερών λειτουργικών εξόδων, που οφείλεται στην ολική ή μερική διακοπή εργασιών στα Υπολογιστικά Συστήματα του Ασφαλισμένου, ως άμεσο αποτέλεσμα ενός Περιστατικού στον Κυβερνοχώρο, η οποία (διακοπή εργασιών) ξεπερνά τις 12 ώρες από την στιγμή που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το Συμβάν.
Συμπεριλαμβάνονται επίσης, τα εύλογα και αναγκαία κόστη και έξοδα που πραγματοποιούνται από τον Ασφαλισμένο με μοναδικό σκοπό την ελαχιστοποίηση της μείωσης των εσόδων της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια της διακοπής.
Η κάλυψη των Ζημιών από Διακοπή Εργασιών περιορίζεται σε τρεις (3) συνεχόμενους μήνες από την στιγμή που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο.


Έξοδα Αποκατάστασης Δεδομένων και Συστημάτων

Τα εύλογα και αναγκαία έξοδα που θα πραγματοποιήσει ο Ασφαλισμένος προκειμένου να ανακτήσει, αντικαταστήσει ή να επαναφέρει Δεδομένα που αρχικά ήταν αποθηκευμένα στα Υπολογιστικά του Συστήματα και καταστράφηκαν ή χάθηκαν εξαιτίας Περιστατικού στον Κυβερνοχώρο, κατόπιν προηγούμενης γραπτής έγκρισης της Εταιρείας. Εφόσον τα Δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν, αντικατασταθούν ή να επαναφερθούν τότε τα Έξοδα Αποκατάστασης Δεδομένων και Συστημάτων θα περιορίζονται στα εύλογα και αναγκαία έξοδα που θα απαιτηθούν προκειμένου ο Ασφαλισμένος να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα.


Έξοδα εκβιασμού στον Κυβερνοχώρο

Ως Έξοδα εκβιασμού στον Κυβερνοχώρο ορίζονται τα εύλογα και αναγκαία έξοδα που πραγματοποιούνται από τον Ασφαλισμένο, για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση μιας Απειλής εκβιασμού στον Κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των λύτρων που καταβλήθηκαν, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Εταιρείας. Προκειμένου να εξεταστεί από την Εταιρεία η έγκριση ή μη της πληρωμής των λύτρων θα πρέπει να έχει προηγηθεί η γνωστοποίηση της Απειλής Εκβιασμού στον Κυβερνοχώρο στις αρμόδιες αρχές.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ζημιές Τρίτων και Έξοδα Υπεράσπισης

Ζημιές που έχουν προκληθεί σε τρίτους κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου προερχόμενες από Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο και Έξοδα Υπεράσπισης που προκύπτουν από Αξίωση των τρίτων για αυτές τις ζημιές εναντίον του Ασφαλισμένου και συνίστανται σε όλες τις εύλογες και αναγκαίες αμοιβές εξωτερικών δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσής της Εταιρείας για τη διερεύνηση, τη διευθέτηση και την αντίκρουση της Αξίωσης.


Έξοδα και Πρόστιμα Ρυθμιστικής Αρχής

Διοικητικά, ασφαλίσιμα κατά το εφαρμοστέο δίκαιο, πρόστιμα ή ποινές που τυχόν επιβληθούν στον Ασφαλισμένο από Ανεξάρτητη ή μη Διοικητική ή Ρυθμιστική Αρχή στο πλαίσιο έρευνας της Αρχής αυτής, που διατάχθηκε σε βάρος του κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, καθώς επίσης και τυχόν Έξοδα Υπεράσπισης που θα γίνουν από τον Ασφαλισμένο στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον τρίτο πάροχο οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι Υπηρεσίες ανταπόκρισης σε Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο και αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών παρέχεται τηλεφωνική γραμμή όλο το 24ωρο καθ΄ όλες τις ημέρες του χρόνου για ενημέρωση για το Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο, αξιολόγησή του, αρχικές οδηγίες για τον περιορισμό του, έρευνα αυτού είτε στις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου είτε απομακρυσμένα, περιορισμό του, ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων και επιδιόρθωσή του (όπου αυτό είναι εφικτό). Η Απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε έξοδα ανταπόκρισης σε Περιστατικό στον Κυβερνοχώρο και υπηρεσίες ανταπόκρισης που παρέχονται τις πρώτες 48 ώρες από την χρονική στιγμή που διαπιστώθηκε το Συμβάν.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η διαχείριση των Ασφαλιστικών Περιπτώσεων του κλάδου Νομικής Προστασίας πραγματοποιείται από την εταιρεία «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», με διεύθυνση Στρατηγού Τόμπρα 3, τηλέφωνο 2111815799: e-mail: cyberIR@kpmg.gr, διαδικτυακός τόπος www.kpmg.gr