ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. | MILITARY FAMILY S.A. πιστεύει στην υποχρέωση της για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό το κείμενο αναφέρεται ως «Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και λαμβάνουμε σχετικά με εσάς.


Η παρούσα Γνωστοποίηση περιλαμβάνει όρους, για την κατανόηση των οποίων ενδέχεται να χρειαστείτε βοήθεια. Οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα παρατίθενται στο Γλωσσάρι στο τέλος της «Γνωστοποίησης».


Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Αυτή η ενότητα εξηγεί, με περισσότερες λεπτομέρειες, τα δικαιώματά σας, σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα διάφορα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές, σχετικές με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Δικαιούστε να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου είναι δυνατόν να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος, για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών μας για:
● προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά/επανειλημμένα αιτήματα, ή
● επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών
Εναλλακτικά, ενδέχεται να έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να ενεργήσουμε κατόπιν της υποβολής του αιτήματός σας.
Παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημά σας υπεύθυνα, πριν το υποβάλετε. Φροντίζουμε ώστε ο χρόνος απόκρισης στο αίτημα σας να είναι ο μικρότερος δυνατός και εντός ενός μηνός, από την παραλαβή του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που η εξέταση του αιτήματος διαρκέσει περισσότερο, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Γλωσσάρι

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από έναν οργανισμό, για να αποφασίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε μόνος του είτε με άλλους.
Οι πρότυπες ρήτρες είναι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ως προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε προσωπική πληροφορία που αφορά ένα άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.
Ως Προσωπικό νοούνται οι υπάλληλοι της Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. | MILITARY FAMILY S.A.
Ως Επεξεργασία νοείται οποιαδήποτε εργασία ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη, διαγραφή ή καταστροφή.
Διαδικασία δημιουργίας προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση ή την πρόβλεψη ορισμένων προσωπικών στοιχείων, π.χ. την οικονομική κατάσταση του ατόμου, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα συμφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά του.
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι είδη προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να εμφανίζουν τη φυλή, την εθνικότητα, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιότητα του συνδικαλιστικού οργανισμού, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, λεπτομέρειες για την υγεία τους και γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες.