✓ Οι καλύψεις ισχύουν για όλο το 24ωρο και σε παγκόσμια βάση
 ✓ Ισχύει ελεύθερη επιλογή ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και νοσοκομείων
 ✓ Στα συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, στα Κέντρα Διαγνωστικών και Εργαστηριακών Εξετάσεων, καθώς και στα συνεργαζόμενα Δίκτυα Ιατρών, παρέχεται απευθείας κάλυψη εξόδων, χωρίς παρακράτηση απαλλαγής
 ✓ Στο ανώτατο όριο της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης, συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα νοσηλείας, όπως αμοιβές ιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων(σύμφωνα με πίνακα ανωτάτων αμοιβών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης), φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας
 ✓ Καλύπτονται οι θεραπείες & οι μικροεπεμβάσεις στο Νοσοκομείο χωρίς διανυκτέρευση
 ✓ Σε περίπτωση νοσηλείας σε θέση ανώτερη από την αναγραφόμενη στον Πίνακα Παροχών, τα αναγνωριζόμενα έξοδα θα μειώνονται κατά 15% για κάθε αναβάθμιση
 ✓ Tα Επιδόματα Νοσηλείας (Νοσοκομειακό και Χειρουργικό), παρέχονται εναλλακτικά, μόνο στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί νοσοκομειακά έξοδα, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί προς αποζημίωση, από την παροχή της Νοσοκομειακής Περίθαλψης
 ✓ Από την Παροχή Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον: Ιατρικές επισκέψεις, Φάρμακα, Διαγνωστικές-Απεικονιστικές-Εργαστηριακές Εξετάσεις, Φυσιοθεραπείες, μέχρι το ανώτατο όριο της Παροχής


 Ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε: 
 ✓ Κάθε ομάδα, όπου υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου
 ✓ Σύλλογοι ή Σύνδεσμοι εργοδοτών κάποιου οικονομικού κλάδου (Εμπορικοί, Βιομηχανικοί, Βιοτεχνικοί Σύλλογοι κ.λ.π)


 Φοροαπαλλαγή Ασφαλίστρων Ομαδικής Ασφάλισης 


 ➯ Με βάση τον φορολογικό νόμο 4172/23.7.2103 (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Νο.167), στο Κεφάλαιο Β "Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις" άρθρο 14 (σελ 2.461) "απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις" παράγραφοι ι) και ια) περιγράφεται η φορολογική απαλλαγή των εισφορών εταιριών και εργαζομένων σε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα.
 ➯ Επίσης, στη σελίδα 2.463 στο τμήμα του νόμου που ορίζει την φορολογία των επιχειρήσεων το άρθρο 22 "Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες" στις παραγράφους α), β) και γ) περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια δαπάνη ώστε να συμπεριληφθεί στις παραγωγικές δαπάνες μιας επιχείρησης.